My Slideshow: Me’s trip from กรุงเทพมหานคร (กทม.), ไทย to was created by TripAdvisor. See another ไทย slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker.

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสารสำหรับครูเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
         ในสถานศึกษามีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามากขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น