My Slideshow: Me’s trip from กรุงเทพมหานคร (กทม.), ไทย to was created by TripAdvisor. See another ไทย slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker.

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีสารสนเทศ
              เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีแห่งยุคที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในยุคนี้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด ก็ไม่อาจหลีกหนีให้พ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทครอบคลุมชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เป็นสิ่งที่จำเป็นในการพิสูจน์ตัวตน และในการรับบริการสาธารณะต่างๆ เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อการผลิตและกระจายของปัจจัยแห่งการดำรงชีวิตต่างๆ เช่นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค และที่สำคัญที่สุด ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำมาหากินของผู้คนในทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ก็ล้วนแต่ต้องใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานในอาชีพของตนทั้งสิ้น บุคคลที่ไม่มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะตกเป็นผู้ด้อยโอกาสและผู้เสียเปรียบจนไม่อาจดำรงชีวิตเป็นปกติสุขได้ ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณประโยชน์มากมายแล้ว ทางอีกด้านหนึ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีโทษมากมายเช่นเดียวกัน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อที่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ถึงทุกครัวเรือน ทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รับสื่อที่ไม่เหมาะกับวัย หรือเป็นสิ่งมอมเมาได้ง่าย นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นช่างทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติได้ด้วย
           ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องใช้อย่างมีจิตสำนึกและรู้เท่าทัน มุ่งให้ประโยชน์ทั้งแก่ผู้ใช้เองและแก่ส่วนรวม หลีกเลี่ยงการใช้ที่เป็นโทษหรือเป็นภัยแก่ตนเองเละผู้อื่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น